Adatvédelmi irányelvek - adatkezelési tájékoztató

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen Szabályzat célja, hogy a https://fainablak.hu/ weboldal (Továbbiakban: „Weboldal”) látogatóinak (Továbbiakban: Látogató) és a Marosi Fain Bt  (Továbbiakban: „Cég”) ügyfeleinek, partnereinek – (Továbbiakban: „Kliens”) és a VonotatLak lakókocsit kölcsönzők, (Továbbiakban Bérlő) teljes körű tájékoztatást biztosítson személyes adataik a Weboldal és Cég üzemeltetője és tulajdonosa általi kezelésének módjáról, a kezelt adatok fajtáiról, az adatkezelés jogalapjáról, továbbá az adatkezeléssel összefüggő jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

A személyes adatok kezelése minden esetben a GDPR figyelembe vételével és a nemzeti adatvédelmi rendelkezésekkel összehangban történik.

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a https://fainablak.hu/adatkezelesi-tajekoztato-mf-bt/ hozzáférhetőségeken érhető el. Adatkezelőnek jogában áll jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan módosítani, annak érdekében, hogy az megfeleljen mind az Adatkezelő célkitűzéseinek, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, termékek specialitásainak, valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak. A Weboldalon keresztül mindig a hatályos szabályzatot érheti el a Látogató, Kliens, Bérlő. A Látogató, Kliens, Bérlő kötelezettsége, hogy időről-időre olvassa át a jelen Szabályzatot annak érdekében, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan minden információnak a birtokában legyen.

2 Az Adatkezelő adatai

1.1        Az Adatkezelő cégadatai

Név: Marosi Fain Bt

Székhely: 2626 Nagymaros, Kossuth sor 22.

Cégjegyzékszám: 13-06-025517

Adószám: 24601382-2-13

Központi telefonszám: 06203239391

Központi e-mail: fainablak@gmail.com

1.2        Az Adatkezelő elérhetőségei

Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:

e-mail: fainablak@gmail.com

Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket a 3.6. pontban, az erre az adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.

1.3        Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője

Név: Heinczinger Csaba

Telefonszám: 06203239391

Email cím: fainablak@gmail.com

3 Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok

1.1        Fogalom meghatározás

 1. személyes adat: bármilyen adat, vagy információ, amely alapján egy természetes személy azonosíthatóvá válik
 2. érintett személy: személyes adat alapján azonosítható természetes személy
 3. érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló cselekedete, ahol beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 4. érintett visszavonása: a visszavonás által az érintett visszavonja az adatkezelőtől a jogot, hogy az adatkezelést a hozzájárulása alapján elvégezze
 5. címzett: olyan természetes, vagy jogi személy, vagy közhatalmi szerv, akivel a személyes adatot közlik
 6. adatkezelő: az adatkezelő az a cég, aki az érintett adatot begyűjti és az adatkezelés céljairól, eszközeiről dönt
 7. adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 8. adatkezelés: adatkezelésnek minősül minden olyan folyamat, mely a személyes adatok rögzítésén, tárolásán át a korlátozásig, törlésig terjedhet
 9. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, vagy jogosulatlan közlése, vagy az azokhoz való jogosulatkan hozzáférés eredménye.

 

Tevékenységünk során a Látogatók, Kliensek és Bérlők személyes adatait kezeljük.

 • Személyes adatot kizárólag előre meghatározott célból kezelünk, ennek alapja valamilyen jog gyakorlása és/vagy kötelezettség teljesítése. Az adatok felvétele és kezelése során tisztességesen és törvényesen járunk el. Csak olyan és annyi személyes adat kezelésére kerül sor, amely a tevékenységünkkel összefüggésben szerződéses és jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez, az abban meghatározottak megvalósulásához elengedhetetlen, és amely a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot csak szükséges mértékben és ideig kezeljük. 
 • Az adatkezelés minden esetben az Adatkezelő olyan szolgáltatásaihoz kapcsolódik, amely szolgáltatást a Ügyfél igénybevesz, vagy amely igénybe vétele céljából az Adatkezelővel kapcsolatba kerül.
 • A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.
 • Az Ön által megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban leírt céloktól eltérő célokra nem használjuk fel.
 • Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, erről Önt tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, és kifejezett hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk Ügyfeleink számára, hogy a felhasználást megtiltsák. 
 • Mint Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzük. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, tehát Ön felel. 
 • A 16. életévét be nem töltött személy – Érintett – személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Mint Adatkezelőnek nem áll módunkban a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Ügyfél illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. 
 • Az általunk kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, a velünk megkötött szerződésben taglalt jogi személyeken, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – Címzetteken kívül harmadik félnek át nem adjuk. 
 • Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az Ügyfél külön hozzájárulása nélkül végezhető.
 • Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 
 • Az általunk kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Ügyfélt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítést csak akkor mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

1.2        Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Kapcsolatfelvétel:

A Látogatók, Kliensek, Bérlők online felületünkön felvehetik kollégáinkkal a kapcsolatot, megrendelés, kölcsönzés, értékesítés érdekében.

Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kezelése az érintett (továbbiakban: „Látogató, Kliens, Bérlő”) előzetes tájékoztatásával – jelen szabályzat elfogadásával – és önkéntes hozzájárulásával történik.

A Weboldal használatával a Látogató, Kliens, Bérlő elfogadja a jelen szabályzatot és hozzájárul adatainak a Szabályzat szerinti kezeléséhez, tárolásához.

Az adatkezelés célja:

 • visszahívási igény kezelése
 • ajánlatkérés kezelése
 • bérlésre irányuló megkeresés kezelése
 • a Weboldal felhasználói élményének növelése
 • a Weboldal használatával kapcsolatos – egyes Látogatókhoz, Kliensekhez, Bérlőhöz közvetlenül nem kapcsolható – statisztikák készítése

 

Az adatkezelésben kezelt adatok:

A Weboldalt a Látogató, Kliens, Bérlő önmagának azonosítása nélkül is látogathatja, ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldal használata során korlátozott mértékben sor kerülhet olyan technikai adatok, információk kezelésre, melyeket nem, vagy csak nehezen lehet egy adott személyhez kapcsolni. Ezen adatok kezelésére elsősorban látogatottsági adatok mérése, statisztikák elkészítése, hibák javítása és felhasználói élmény fokozása céljából kerül sor. Az ún. sütikről (cookie) a Szabályzat 3.5. pontjában adunk részletes tájékoztatást.

 

 • Visszahívás kérés: amikor kapcsolatba lép velünk, adatait felhasználjuk kapcsolattartási kérelmének feldolgozására és kezelésére a szerződéskötés előtti jogok és kötelezettségek teljesítése során. Az Ön kérésének kezelése és megválaszolása során szükségünk van az Ön adatinak feldolgozására, különben nem, vagy csak részben tudunk válaszolni az Ön kérésére.
  • Név
  • Telefonszám
 • Ajánlat kérés:
  • név,
  • cím,
  • email cím,
  • telefonszám, 
  • üzenet, 
  • képek,
  • épületre vonatkozó adatok (jellege, falvastagság, emelet)
  • megrendelés kapcsán beépítést kér-e a megrendelő,
  • bontott anyag elszállítását kéri-e a megrendelő,
  • egyéb kiegészítőket kér-e a megrendelő
 • Bérlés:
  • név
  • telefonszám
  • e-mail cím

Ügyféllevelezés:

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken, valamint az Ajánlatkérés menüpontban található űrlap segítségével is kapcsolatba léphet Társaságunkkal.

Az adatkezelés célja: a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis Marosi Fain Bt.-nek jogos érdeke fűződik jogainak érvényesítéséhez, az utólagos bizonyíthatósághoz.

A kezelt személyes adatok köre: A Marosi Fain Bt-hez beérkező e-mailek tartalma, azok csatolmányai, az e-mailt küldő neve, e-mail címe, küldés dátuma,

Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított öt év.

Elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működése:

A Marosi Fain Bt telephelyén elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerarendszer került elhelyezésre. A kamerák pontos elhelyezkedésére és a kamerafelvételek kezelésére vonatkozó további információk a telephelyen kihelyezett tájékoztatóban olvashatók.

Az adatkezelés megnevezése: kamerarendszer üzemeltetése.

Az adatkezelés célja: a magánszemélyi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása. 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, a Marosi Fain Bt. jogos érdekeinek érvényesítése.

A kezelt személyes adatok köre: a Marosi Fain Bt. területére belépő érintettek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

A kezelt adatok forrása: az érintettről készített felvétel.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 21 nap

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a telephelyen található szervereken, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg, vagy másolhassák ki a felvételeket.

A kamerák aktuális képének megtekintésére és a felvételek adathordozóra rögzítésére a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében jogosult: a Marosi Fain Bt. adatvédelemért felelős vezetője.

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel az alábbi nemzeti jogszabályokra: a Be. 261. § (1) bekezdése, 308. § (2) bekezdésének a) pontja és a 376. § (2) és (3) bekezdései, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.

Egyéb:

 • Google Maps: A Google Maps szolgáltatás beágyazása weboldalunkra megkönnyíti a felhasználó földrajzi információinak elolvasását különösen azért, hogy megjeleníthessük tartózkodási helyünket és megadjuk az útvonalterveket. A Google Maps egy online térképszolgáltatás, amely a földrajzi információkat könnyebben olvashatóvá teszi az Ön számára a felhasználói eszközén keresztül. Többek között útvonaltervek jelennek meg, vagy a hely térkép szakaszai integrálhatók egy weboldalba.

A Google Maps elindításakor böngészője kapcsolatot létesít a Google szervereivel. Ez lehetővé teszi a Google számára, hogy megtudja, hogy webhelyünket az Ön IP-címén keresztül érte el. A Google Maps használata lehetővé teszi a Google számára, hogy adatokat gyűjtsön és feldolgozzon a szolgáltatás használatáról.

 

 • Youtube: Weboldalunk a „YouTube” szolgáltatást használja a webhelyen lévő videók beágyazására. Amikor beágyazott YouTube-videókkal rendelkező webhelyet látogat meg, kapcsolat létesül a YouTube szervereivel. Ez megmondja a YouTube-nak, hogy mely oldalakat látogatja.

A YouTube alkalmazandó adatvédelmi irányelvei megtalálhatók a https://www.google.com/policies/privacy/ oldalon,
Letiltási lehetőség: https://adssettings.google.com/authenticated

 

 • Egyéb, weboldalunkon honlapokra mutató linkek használata esetén, az adott üzemeltető által meghatározott adatkezelések az irányadóak.

Adatvédelmi incidens:

Kiemelt figyelmet fordítunk az adatbiztonságra. A GDPR 32. cikke alapján mindent megteszünk az adatvédelmi és adatbiztonsági tudatosság növelése érdekében. Amennyiben a biztonság olyan sérülését észleli, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, kérem haladéktalanul jelezze az 2.3 pontban írt e-mail címen.

Amennyiben adatvédelmi incidens történik, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az incidens a tudomásunka jutott, azt bejelentjük az illetékes Felügyeleti Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens vélhetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt – vagy az Érintettet (Ügyfélt)- az adatvédelmi incidensről és megtesszük a belső szabályzatban meghatározottak szerinti intézkedéseinket.

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje:

Az Adatkezelő a rögzített adatokat a Látogató, Kliens, Bérlő önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig kezeli és tárolja. A hozzájárulás bármikor, szabadon visszavonható. A hozzájárulás visszavonására azonban csak olyan esetben kerülhet sor, ha az adat és a Látogató, Kliens, Bérlő között közvetlen kapcsolat van, vagy amíg az ilyen kapcsolat helyreállítható. Ellenkező esetben az adat nem tekinthető személyes adatnak.

1.3        Egyéb ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Számlázással összefüggő adatkezelés:

Az adatkezelés célja: a Marosi Fain Bt-nél történő vásárlás, bérlés pénzügyi elszámolása, a vásárlás, bérlés és fizetés dokumentálása, a bizonylati rend biztosítása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés megnevezése: az értékesítést kísérő szabályszerű bizonylat kibocsátása

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése, melynek jogalapja a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

A kezelt személyes adatok köre: a számla kötelező adatai: az ügyfél neve, címe (székhelye), (ha rendelkezik ilyennel) adószáma, tranzakció száma, dátuma és időpontja, a vásárolt termékek, szolgáltatások megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési módja

Érintettek kategóriái: azon személyek, akiknek számára számla kiállítására kerül sor.

A kezelt adatok forrása: az érintett. 

Adatkezelés tervezett időtartama:

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény; az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései szerint kiállítástól számított 8 év

Az adatkezelésben közreműködő adatfeldolgozók:

 • Adatfeldolgozói tevékenység: Számviteli szolgáltatások nyújtása (könyvelési rendszer üzemeltetése)
  • Név: BI&GI ’40 Bt
  • Székhely: 2623 Kismaros, Asztalos János utca 15.

 

 

 • Számlázórendszer üzemeltetése
  • Név: KBOSS.hu Kft.
  • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Egyéb tájékoztatás:

Amennyiben más személy (mint harmadik fél) adatait adja meg számlázási adat gyanánt, úgy Ön köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével rendelkezzen!

Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés:

A Marosi Fain Bt készletet nem tart, minden terméket egyediben gyárt, vagy forgalmaz, mely termékeket a vásárlók megrendelhetnek.

Az adatkezelés célja: rendelésfelvétel, megrendelések teljesítése, vásárlók kiszolgálása.

Az adatkezelés megnevezése: a termékek megrendelése.

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges  [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok köre: azonosítószám, megszólítás, név, cím, szállítási cím, email cím, telefonszám, szerződésszám, hozzájárulás az adatok elektronikus feldolgozásához, hozzájárulás reklám küldéséhez.

Érintettek kategóriái: terméket megrendelők

A kezelt adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés tervezett időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

Az adatkezelésben közreműködő adatfeldolgozók:

 • Adatfeldolgozói tevékenység: Számviteli szolgáltatások nyújtása (könyvelési rendszer üzemeltetése)
  • Név: BI&GI ’40 Bt
  • Székhely: 2623 Kismaros, Asztalos János utca 15.

Bérléssel kapcsolatos adatkezelés:

A Marosi Fain Bt saját gépjárművét bérlésre bocsájtja.

Az adatkezelés célja: bérlés megvalósulása.

Az adatkezelés megnevezése: lakókocsi/lakóautó bérlés

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges  [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám, születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, jogosítvány száma, szerződésszám, hozzájárulás az adatok elektronikus feldolgozásához, okmányok fénymásolásához, hozzájárulás reklám küldéséhez.

Érintettek kategóriái: terméket megrendelők

A kezelt adatok forrása: az érintett bérlő/k.

Adatkezelés tervezett időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

Az adatkezelésben közreműködő adatfeldolgozók:

 • Adatfeldolgozói tevékenység: Számviteli szolgáltatások nyújtása (könyvelési rendszer üzemeltetése)
  • Név: BI&GI ’40 Bt
  • Székhely: 2623 Kismaros, Asztalos János utca 15.

Minőségi kifogások kezelése:

Minőségi kifogások és panasz esetén a Marosi Fain Bt. minőségi kifogásokról szóló jegyzőkönyvet (Jegyzőkönyv) vesz fel telephelyén.

Az adatkezelés célja: a Marosi Fain Bt által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal, valamint az általa eladott termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés megnevezése: minőségi kifogások felvétele.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerint jogi kötelezettség teljesítése, mivel az adatkezelés Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése alapján az adatkezelő kötelezettsége.

A kezelt személyes adatok köre: a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye és ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye és ideje, a jegyzőkönyvvezető neve és aláírása, fotódokumentáció.

Érintettek kategóriái: minőségi kifogással élő magánszemélyek.

A kezelt adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés tervezett időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

A szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó készített fotódokumentáció marketing célú felhasználása:

Fotódokumentáció segítségével kísérjük végig a nyílászárók beépítésének folyamatát és dokumentáljuk a megvalósult eredményt, melyet az Ügyfél hozzájárulásával honlapunkon és egyéb marketing célú online és nyomtatott reklámfelületeken közzéteszünk.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: a beépítésről készült fotók marketing célú felhasználása.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Ügyfél kifejezett írásbeli hozzájárulása.

Érintettek kategóriái: a szolgáltatást igénybe vevők.

Kezelt személyes adatok: a szolgáltatás megrendelőjének ingatlanába történő beépítési folyamat és a beépített termék fotói, mely szükségszerűen a magánlakás egyes részeit is tartalmazza.

Adatkezelés tervezett időtartama: az Ügyfél által adott hozzájárulás visszavonásáig.

A szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó garanciális célú fotódokumentáció készítése:

Fotódokumentáció segítségével kísérjük végig a nyílászárók beépítésének folyamatát és dokumentáljuk a megvalósult eredményt.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: a beépítési szolgáltatás megfelelőségének dokumentálása.

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Érintettek kategóriái: a szolgáltatást igénybe vevő személyek.

Kezelt személyes adatok: a szolgáltatás megrendelőjének ingatlanába történő beépítési folyamat és a beépített termék fotói, mely szükségszerűen a magánlakás egyes részeit is tartalmazza.

Adatkezelés tervezett időtartama: a teljesítéstől számított 5 év, vagy a vállalt garancia időtartalma.

1.4        Technikai adatok

Technikai adatok, azon adatok, amelyek az Adatkezelő rendszereinek működése során többnyire automatikusan keletkeznek és kerülnek rögzítésre. Egyes technikai adatokat a rendszer a Látogató, Kliens, Bérlő külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül is tárol és bizonyos esetekben automatikusan naplóz. A technikai adatok a Látogató, Kliens, Bérlő személyének azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azonban összekapcsolhatók felhasználói adatokkal, így az azonosítás elvileg lehetővé válik. Ilyen adatkapcsolatokat az Adatkezelő nem készít, kivéve egyes olyan esetekben, amikor erre Adatkezelőt törvény kötelezi. A technikai adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

1.5        Böngésző Süti – Cookie

A Weboldalon úgynevezett cookie-kat (továbbiakban: „Sütik”) használunk. A Sütik olyan file-ok, amelyek képesek azonosítani a Látogatót, Klienset, Bérlőt illetve tárolják személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. A navigációs adatok megmutatják, hogy a Látogató, Kliens, Bérlő mely oldalakat látogatta meg és milyen sorrendben. A sütik kezelik, hogy a Weboldalon és azon keresztül mely reklámok jelenjenek meg, valamint mérik ezek hatékonyságát.

A sütik célja:

A felhasználói élmény és a szolgáltatás minőségének növelése érdekében statisztikai adatokat gyűjtenek a Weboldal forgalmáról, nyomon követik a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat.

A Sütiket a Látogató böngészője gyűjti, a tárolás helye a Látogató, Kliens, Bérlő számítógépe. A Sütik egy része a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik, másik részüket a Látogató, Kliens, Bérlő bármikor szabadon törölheti a böngészőjének beállításaiban. A Weboldal látogatásakor keletkezett Sütiket úgy állítottuk be, hogy 3 hónap után automatikusan törlődjenek.

A böngészők alapértelmezett beállításai engedélyezik a Sütik használatát, ugyanakkor a Látogatónak, Kliensnek, Bérlőnek módjában áll letiltania a Sütiket a böngészője beállításaiban. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét, hogy a Weboldal egyes szolgáltatásai, funkciói csak a Sütik engedélyezésének bekapcsolása esetén érhetőek el.

A Sütik segítségével kinyert adatok adott Látogatóhoz, Klienshez, Bérlőhöz közvetlenül nem, vagy csak nehezen kapcsolhatók, ezeket kizárólag összevont statisztikák formájában, anonim jelleggel kezeli az Adatkezelő. A Weboldal a Google Analytics szolgáltatásával áll összeköttetésben, az összevont adatok kezelését és technikai hátterét a Google biztosítja.

A Weboldal használatával a Látogató, Kliens, Bérlő hozzájárul a Sütik Szabályzatban foglaltaknak megfelelő használatához.

1.6        A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje

Az Adatkezelő a 3.1. pontban rögzített adatokat a Látogató, Kliens, Bérlő önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig kezeli és tárolja. A hozzájárulás bármikor, szabadon visszavonható. A hozzájárulás visszavonására azonban csak olyan esetben kerülhet sor, ha az adat és a Látogató, Kliens, Bérlő között közvetlen kapcsolat van, vagy amíg az ilyen kapcsolat helyreállítható. Ellenkező esetben az adat nem tekinthető személyes adatnak.

4 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

1.1        Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő a 3. pontban felsorolt Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a 4.2. pontban felsorolt jogszabályok szerint végzi.

A személyes adatok kezelése minden esetben az Látogató, Kliens Bérlő önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást a Látogató, Kliens, Bérlő bármikor jogosult visszavonni.

Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik a Látogatók, Kliens, Bérlő értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.

1.2        Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok

A Weboldal működtetése során az Adatkezelő kötelezettséget vállal a hatályos adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartására, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának (továbbiakban: „NAIH”) ajánlásainak figyelembevételére.

 • GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);
 • a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény;
 • a személyes adatok gépi feldolgozását szabályozó 1998. évi VI. törvény;
 • a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény;

 

 

5 Az adatok biztonsága

Az interneten nem lehet biztosítani a személyes adatok teljes körű védelmét, biztonságát, azonban az Adatkezelő mindent megtesz a Ptk. szerinti, „az adott helyzetben általában elvárható” gondosság tőle elvárható mértékéig a Látogató, Kliens, Bérlő személyes adatainak megóvása érdekében. Így olyan technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz, melyek igyekeznek a személyes adatokat megóvni a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisítéstől, jogosulatlan közzétételtől, illetve hozzáféréstől. A fentiek ellenére – tekintettel az Internet sajátosságaira – az Adatkezelő nem tudja garantálni, hogy egy jogosulatlan behatolás során bármely, a Látogató, Kliens, Bérlő által megadott információhoz egyáltalán nem fog hozzáférni jogosulatlan harmadik fél.

6 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az Adatkezelőnek jogában áll az összesített, anonim, az egyes Látogatókhoz, Klinesekhez, Bérlőhöz közvetlenül nem kapcsolható információkat, statisztikákat megosztani bármely harmadik féllel.

A jelen pontban említetteken túlmenően Adatkezelő semmilyen személyes adatot nem továbbít harmadik fél részére.

Harmadik felek adatkezelési gyakorlatáért az Adatkezelő a Ptk. szerinti, „az adott helyzetben általában elvárható” gondosság tőle elvárható mértékéig tud felelősséget vállalni.

Külső hivatkozások, linkek

A Weboldal tartalmazhat olyan harmadik fél weboldalára mutató hivatkozásokat, linkeket, amelyekre nem vonatkozik jelen Szabályzat. Ezek az oldalak nem állnak az Adatkezelő tulajdonában és azokat nem üzemelteti, így ezeknek az adatkezeléséért Adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget. A Látogató, Kliens, Bérlő felelőssége, hogy ezen oldalak vonatkozó szabályzatait elolvassa, értelmezze és elfogadja.

7 Érintett jogai

A Látogatónak, Kliensnek, Bérlőnek jogában áll adatainak kezeléséről a Szabályzatban leírtakon túlmenően, vagy a Szabályzat értelmezésére vonatkozóan tájékoztatást kérni. A Látogató, Kliens, Bérlő tájékoztatást az Adatkezelő 2. pontban megadott elérhetőségein kérhet. Az Adatkezelőnek kötelezettsége ezen tájékoztatást a kézhezvételt követő tőle telhető lehető legrövidebb, de legkésőbb 30 napon belül írásban megadni.

A Látogatónak, Kliensnek, Bérlőnek bármikor és korlátlanul jogában áll kérni személyes adatnak minősülő adatainak módosítását, helyesbítését, korlátozását, vagy törlését. A Látogató az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérelmét, a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 14 napon belül feldolgozza, melyről a Látogatót, Klienset, Bérlőt írásban értesíti. Az erre irányuló kérelem alapján a személyes adatok kezelésének megszüntetését, az adatok törlését – a jogszabály által meghatározott kötelező adatkezeléseken túlmenően – minden esetben végrehajtja.

A Látogató, Kliens, Bérlő a hírlevelekről a hírlevelek alján található linken keresztül azonnali hatállyal leiratkozhat.

 1. előzetes tájékozódáshoz való jog: az érintetett az adatkezelés megkezdését megelőzően, vagy megkezdését követően haladéktalanul tájékoztatni kell a jogszabály által előírt és az adatkezeléssel összefüggő alapvető információkról.
 2. hozzáféréshez való jog: minden érintettnek joga van ahhoz, hogy tudja az adatait kezelik-e és ha igen, akkor annak céljáról, időtartamáról, jogairól, kezelőjéről.
 3. helyesbítéshez való jog: érintettnek joga van a helytelen személyes adatok helyesbítésére, kiegészítésére.
 4. törléshez való jog: érintettnek joga van a személyes adatok törlését kérni amennyiben:
  1. az adatkezelés célja megszűnik,
  2. az adatkezelés jogellenes,
  3. visszavonta a hozzájárulását,
  4. tiltakozik az adatkezelés ellen.
 5. korlátozáshoz való jog: az adatokat ez esetben csak tárolni lehet, egyéb adatkezelés csak az érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztésével lehetséges, amennyiben:
  1. vitatja az adatok pontosságát
  2. az adatkezelés jogellenes és annak törlése helyett csak a korlátozását kéri,
  3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett kéri azok korlátozását a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.
 6. adathordozhatósághoz való jog: érintettnek joga van, hogy az általa megadott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja
 7. tiltakozáshoz való jog: érintett személynek joga van az őt érintő személyes adatok jogos érdek alapján történő kezelése ellen tiltakozni
 8. hozzájáruló nyilatkozat visszavonásához való jog: érintett személynek jog van a hozzájárulást visszavonni
 9. panasztételhez való jog: érintett panaszát tehet a 7.1 és 7.2 adatok alapján, amennyiben úgy érzi sértették személyiségi jogait.

 

1.1        Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az Látogató, Kliens, Bérlő a 2.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a 2.3  pontban megadott Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén Látogató, Kliens, Bérlő jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

1.2        Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Tel: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

8 Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

A szabályzat módosítása

Adatkezelőnek jogában áll jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan módosítani, annak érdekében, hogy az megfeleljen mind az Adatkezelő célkitűzéseinek, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, termékek specialitásainak, valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak. A Weboldalon keresztül mindig a hatályos szabályzatot érheti el a Látogató. A Látogató kötelezettsége, hogy időről-időre olvassa át a jelen Szabályzatot annak érdekében, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan minden információnak a birtokában legyen.

A Szabályzat hatálya

Jelen szabályzat 2024.03.01-én lépett hatályba és visszavonásig érvényes.

Jelen adatkezelési szabályzat .pdf formátumban letölthető az alábbi linken keresztül:

Adatkezelési szabályzat letöltése