Általános Felhasználói Feltételek

ÁFF

Az oldalhoz kapcsolódó használati információk

A Marosi Fain Bt. által működtetett www.fainablak.hu honlapon

Jelen szabályozás a Marosi Fain Bt. (székhely: 2626 Nagymaros, Kossuth sor 22., Cg.: 13-06-025517, adószám: 24601382-2-13, ügyvezető: Heinczinger Csaba,) a továbbiakban Marosi Fain Bt, kizárólagos tulajdonában álló www.fainablak.hu weboldal (továbbiakban weboldal) használatához kapcsolódó Általános Felhasználó Feltételeket (továbbiakban ÁFF) tartalmazza.

A Marosi Fain Bt által üzemeltetett weboldal online árajánlat kérés funkciójának igénybevételével a Felhasználó jelen Szabályozásban található Általános Szerződési Feltételeket maradéktalanul elfogadottnak tekinti. Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelemmel olvassa el ezen szabályzatot. Amennyiben ennek bizonyos részével, részeivel nem ért egyet, ne kérjen árajánlatot a Weboldalon. Aki nem fogadja el a jelen ÁSZF-ben leírtakat, nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a weboldal által igénybe vehető szolgáltatásokra, kedvezményekre. A Marosi Fain Bt jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF hatályba lépése az a nap, amikor a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon.

A Marosi Fain Bt honlapjának működése:

A www.fainablak.hu weboldalon a Marosi Fain Bt által forgalmazott Termékeket tekintheti meg a Weboldalt böngésző Felhasználó. A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van az általa kiválasztott termékekről ajánlatot kérni a feltüntetett ajánlatkérő platformon, vagy a Weboldal egyéb menüjében található ajánlatkérést elősegítő felületeken.

A Felhasználó által elküldött online ajánlatkérésekre a Marosi Fain Bt igyekszik a lehető leghamarabb reagálni, melyet írásban a Felhasználó által megadott e-mail címre küld ki.

A Marosi Fain Bt fenntartja a jogot arra, hogy a www.fainablak.hu weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa, illetve megszüntesse.

Definíciók:

Felhasználó:

Minden, jelen ÁFF-et elolvasó, és elfogadó nagykorú természetes személy, vagy bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet. A weboldal szolgáltatásait kiskorúak, cselekvőképtelenek nem vehetik igénybe.

Megrendelő:

Minden olyan Felhasználó, aki elfogadja a részére elkészített árajánlatot, valamint az Általános Szerződési Feltételeket és szerződést köt a Marosi Fain Bt-vel.

Ajánlatkérés a Weboldalon:

Azon önkéntes adatszolgáltatási folyamat, melyet megelőzően a Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és az árajánlat kérő űrlapon valós adatait megadja a Marosi Fain Bt részére. Az online árajánlat kérési folyamat eredményeként a Felhasználó részére egyedi árajánlat kerül megküldésre. A Weboldalon történő árajánlatkérés nem minősül megrendelésnek.

Árajánlatkérő űrlap tartalma:

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy árajánlat kérő űrlapon valós adatokat ad meg. Valótlan és pontatlan adatok megadásából erdő károkért a Marosi Fain Bt nem vállal felelősséget.

Online árajánlat kérés során a Felhasználó megadja:

        – teljes nevét

        – e-mail címét, telefonszámát

        – a későbbi megrendelés helyét (város, kerület)

        – egyedi üzenetét, amely az árajánlat pontosságát segíti elő

Az árajánlat kérés során megadott személyes adatokat a Marosi Fain Bt kizárólag a Marosi Fain Bt ügyfeleinek szóló adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint saját céljaira használja fel és kötelezettséget vállal arra, hogy a GDPR (Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)) és az Infotv. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény), valamint valamennyi egyéb vonatkozó jogszabály törvény rendelkezései szerint, valamint az Adatvédelmi Szabályzat alapján jár el.

Az árajánlatkéréshez szükséges adatok körét Marosi Fain Bt bármikor egyoldalúan megváltoztathatja.

A www.fainablak.hu weboldal elérhetősége:

A weboldal elérhetősége a Marosi Fain Bt szándéka szerint folyamatos. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szükséges karbantartások és frissítések idején a szolgáltatás időnként lelassulhat, szünetelhet és megszakadhat. A Marosi Fain Bt mindent elkövet, hogy ezen időszakokat a lehető legrövidebb időtartamra szorítsa. A javítást, karbantartást és frissítést lehetőleg olyan időpontban végezze, hogy a zavar és az esetleges szünet várhatóan a legkisebb hátrányt okozza. Abban az esetben, ha technikai hiba miatt üzemzavar lép fel, a Marosi Fain Bt kötelezi magát arra, hogy azt a lehető legrövidebb időn belül javítsa és a weboldal üzemszerű működését minél hamarabb helyreállítsa.

A Felhasználó által észlelt technikai probléma vagy üzemzavar esetén az fainablak@gmail.com e-mail címre küldhet értesítést, valamint ezen az e-mail címen teheti fel egyéb technikai jellegű kérdését.

Felhasználó adatainak felhasználása:

A ügyfél adatok felhasználásával kapcsolatban az Adatvédelmi irányelvek dokumentáció az irányadó.

Ezen adatkezelési szabályzat .pdf formátumban letölthető az alábbi linken keresztül:

Adatkezelési szabályzat letöltése

Szerzői jogok, és védjegyek:

A Marosi Fain Bt kapcsolódó bármely weboldalon, vagy egyéb csatornákon keresztül a Marosi Fain Bt által megjelentettet valamennyi tartalom, leírás, ábra, kép, fénykép, videó, zene, információ, szoftver, megoldás, stb. a Marosi Fain Bt tulajdonát képezi.

A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

A weboldal használói kötelezik magukat, hogy a weboldalon található tartalmakról semmilyen formában nem készítenek másolatot, azt nem rögzítik, nem terjesztik, nem továbbítják, vagy szerkesztik, nem értékesítik tovább, s azt nem hozzák nyilvánosságra. A weboldal egésze vagy része Felhasználó általi kereskedelmi célú felhasználása, kizárólag a Marosi Fain Bt engedélyével lehetséges.

A Marosi Fain Bt márkanevének, logójának, és bármely szellemi tulajdonának megsértése, bitorlása a jogsértő felelősségét eredményezi és a Marosi Fain Bt a felelősségre vonást kezdeményezi.

A Felhasználó kötelezi magát, hogy a szerzői jog által védett anyagot kizárólag személyes használatra töltheti le, nyomtathatja ki, vagy mentheti el.

A Marosi Fain Bt munkatársai a nyílászáró felmérése, cseréje, beépítése előtt, alatt és után minőségbiztosítás céljából fényképeket készíthetnek a nyílászárókról. A Marosi Fain Bt. a fényképeket a honlapjain és a közösségi média felületein referenciaként használhatja.

Alkalmazandó jog:

Jelen Megállapodásra a hatályban lévő magyar jogszabályok érvényesek. Amennyiben jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen lenne, úgy az érvénytelen rendelkezés helyére automatikusan a hatályban lévő érvényes jogszabályi rendelkezés lép, míg a többi érvényes rendelkezés változatlanul érvényben marad.

Hatály:

A www.fainablak.hu weblap bármilyen felhasználása, jelen szerződés hatálya alá tartozik.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Marosi Fain Bt. által működtetett www.fainablak.hu honlapon ajánlatkéréshez

Termék:

A Termékhez feltöltött fényképek illusztrációk, ezért az eltérésekből eredő károkért a Marosi Fain Bt nem vállal felelősséget.

Ajánlat és annak tartalma, módosítása:

 

 • az eladó és megrendelő adatai
 • a nyílászárók általános és egyedi műszaki tartalma, méretek, kinézet, nyitásirány, darabszám
  • a megadott konszignáció szerinti tartalommal, (amennyiben a gyártásba kerülő szerkezetek a konszignációtól eltérnek, illetve az ajánlat és visszaigazolás között bármilyen változás vagy módosítás történik az árváltozás jogát fenntartjuk)
 • igény esetén rovarhálót és árnyékolót
 • a nyílászáró teljes, illetve amennyiben fennáll, kedvezményes árát, és annak mértékét
 • választott opció esetén a bontás, szállítás, beépítés díját
 • az ajánlat nem tartalmazza a párkányok, takarólécek díját
 • 3 ajánlat elkészítése díjtalan, további módosítások miatt 15.000 Ft + 27% áfa/db díjat számolunk fel
 • A megrendelő által kezdeményezett, elrendelt tervmódosítás esetén, a kivitelező a szerződés módosítására jogosult
 • A vállalkozó pótmunkát és tervmódosítást csak írásbeli megrendelés alapján, a megrendelő által összeállított és megrendeléstől számított 15 napon belül megküldött, jóváhagyott pótköltségvetés szerint – a befejezési határidőre kiterjedő – közös megegyezéssel kiadott szerződésmódosítás esetén végez el
 • Amennyiben a módosítás a gyártás megkezdése után történik, az addig legyártott alkatrészek (pl. egyedi méretre gyártott üvegek, stb…) árát és minden addigi felmerült egyéb költséget (pl. szállítási díj) megrendelőnek kötelessége megtéríteni.

 

 

A Marosi Fain Bt- vel való szerződéskötés feltétele, a szerződéshez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek c. dokumentum megismerése és elfogadása, melyet az ajánlatunkkal egyidőben megküldünk a megrendelő részére.